VýrobkyProStavbu.cz » Izolace » Drenáž » Odvodnění podzemních částí budov V: Odvod drenážních vod
| |

Odvodnění podzemních částí budov V: Odvod drenážních vod

V dosavadních článcích jsme si popsali důvody návrhu obvodové drenáže, venkovní úpravy zamezení přítoku vod, dále zásady návrhu svislé drenážní vrstvy a vodorovné liniové drenáže.

V posledním článku si popíšeme způsoby odvodu a likvidace drenážních vod.

Jaké jsou varianty odvodu drenážních vod?

Jak jsme si popsali v minulém článku, po přivedení drenážních vod do poslední čistící šachtice potřebujeme tyto vody odvést z našeho pozemku pokud možno pryč.

Existují tři způsoby, jak s takovými vodami dále nakládat.

Odvod do kanalizace

Odvod drenážních vod do kanalizace musí podléhat samozřejmě povolení od příslušných vodohospodářských orgánů.

Drenážní vody můžeme odvádět buď do oddílné dešťové kanalizace nebo do jednotné kanalizace. Odvádění vod do oddílné splaškové kanalizace není povolováno.

Pokud chceme provést napojení do kanalizace, musíme toto řešit již v předprojektové a následně projektové fázi pro stavební povolení, případně i v jiných stupních projektové dokumentace. Je potřeba získat souhlasné vyjádření od správce kanalizace. Také je třeba při napojení zohlednit i výškové umístění stávající kanalizační šachty, do které chceme zaústění provést.

Odvod do recipientu

I v tomto případě je potřeba vše řešit již ve fázi předprojektových prací, a poté ve fázi projektu pro  stavební povolení. K vypouštění vod do recipientu potřebujeme souhlasné vyjádření vodoprávního úřadu, a také správce povodí. Nemělo by dojít k negativnímu ovlivnění vodních poměrů nebo chemického složení vody.

Vyústění drenáže by měl být kolmé na osu recipientu, nikoliv proti směru vody.

Drenážní šachta
Drenážní šachta

Odvod do vsakovací jímky

Pokud nemáme možnost napojení na kanalizaci nebo recipient, je posledním řešením napojení vodorovné drenáže do vsakovací jímky.

Jelikož se drenážní opatření provádí na pozemcích s nepropustným základovým podložím, je pravděpodobné, že takové podmínky panují na celém pozemku. Proto se i voda ze zasakovacích jímek bude obtížně přes nepropustné podloží  vsakovat. Proto je třeba takové jímky umístit dostatečně daleko od objektu, aby nedocházelo ke zpětnému přítoku vody k suterénním konstrukcím.

Jímka se vyplňuje kamenivem, a je dobré jej obalit separační geotextilií, aby nedocházelo k zanášení jímacího prostoru jemnými půdními částicemi.

Přečtěte si také:  Hydroizolační fólie III: Elastomery a termoplastické elastomery

Můžeme vsakovací jímku vytvořit i z  betonových skruží, jejíž spodní část vyplníme kamenivem, a v případě naplnění takovou vodu můžeme čerpat i k zavlažování zahrady.

 


Podobné příspěvky

3 Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *