VýrobkyProStavbu.cz » Izolace » Hydroizolace » Asfaltové pásy V: Zásady návrhu a kladení hydroizolačních vrstev spodních staveb
| | | |

Asfaltové pásy V: Zásady návrhu a kladení hydroizolačních vrstev spodních staveb

Jak jsem sliboval na začátku tohoto seriálu o asfaltových pásech, v posledním článku se zmíním o hlavních zásadách návrhu a kladení asfaltových pásů.

Protože se odlišuje návrh hydroizolační vrstvy pro spodní stavby a pro ploché střechy, rozhodl jsem se nakonec toto téma rozdělit do dvou samostatných článků.

V tomto článku tedy shrnu zásady návrhu hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů pro spodní stavby, a zároveň zmíním i důležití podmínky pro kladení asfaltových pásů.

Zásady návrhu hydroizolační vrstvy spodní stavby

Musíme znát hydrogeologické poměry

Před každým návrhem hydroizolační vrstvy (může být z jednoho, ale i dvou a více asfaltových pásů) je třeba nejprve na základě inženýrsko-geologického, nebo hydrogeologického průzkumu stanovit, jakému namáhání vlastně bude hydroizolační vrstva vystavena.

Stavební projektant by tedy měl při návrhu stavby vycházet z některého z výše uvedených průzkumů, a na základě nich zvolit vhodné hydroizolační opatření. Určitě se vyplatí dát na názor odborníka, protože hydroizolace spodní stavby z asfaltových pásů je ve většině případů po provedení již těžce kontrolovatelná, či opravitelná bez velkých zásahů, a vyplatí se tedy věnovat dostatek sil nejen vlastnímu zhotovení, ale i návrhu.

Rozlišujeme tyto základní hydrofyzikální zatížení:

 • namáhání zemní vlhkostí,
 • namáhání vodou prosakující horninovým prostředím, a volně stékající po povrchu konstrukcí, nevytváří tlakové namáhání,
 • namáhání tlakovou vodou,
  • v případě nepropustného podloží, kdy se hromaděním takové vody postupně vytváří tlak na konstrukci spodní stavby,
  • v případě propustného podloží pak může působit tlakem spodní voda, pokud zasahuje  hladina podzemní vody na úroveň konstrukce spodní stavby.

V závislosti na hydrofyzikálním zatížení se poté navrhují hydroizolační vrstvy spodních staveb.

Hydroizolace spodní stavby z asfaltových pásů
Hydroizolace spodní stavby z asfaltových pásů

Návrh hydroizolační vrstvy podle hydrofyzikálního zatížení

Poznámka: U dvou a vícevrstvých hydroizolačních opatření se natavuje jako první pás s pevnější nosnou vložkou ze skelné tkaniny, a až jako další pás se natavuje pás s elastičtější nosnou vložkou z PES rohože.
Hydrofyzikální zatížení Materiál a počet asfaltových pásů Příklad hydroizolační vrstvy z pásů oxidovaných Příklad hydroizolační vrstvy z pásů modifikovaných
zemní vlhkost 1 x pás typu S (oxidovaný i modifikovaný) Sklobit G200 S40 Sklodek 40 special mineral
voda prosakující horninovým prostředím 1-2 x pás typu S (oxidovaný i modifikovaný) Jednovrstvá izolace:
Sklobit G200 S40Dvouvrstvá izolace:
1. Sklobit G200 S40
2. Sklobit G200 S40
V případě dvou pásů jsou mezi sebou plnoplošně nataveny.
Jednovrstvá izolace:
Sklodek 40 special mineralDvouvrstvá izolace:
1. Sklodek 40 special mineral
2. Elastodek 40 special mineral
V případě dvou pásů jsou mezi sebou plnoplošně nataveny.
tlaková voda 2-3 x pás typu S (modifikovaný) nelze použít Dvouvrstvá izolace:
1. Sklodek 40 special mineral
2. Elastodek 40 special mineralTřívrstvá izolace:
1. Sklodek 40 special mineral
2. Elastodek 40 special mineral
3. Elastodek 40 special mineral
V případě dvou a více pásů jsou mezi sebou plnoplošně nataveny.
Přečtěte si také:  Asfaltové pásy I: Dělení asfaltových pásů

Chtěl bych upozornit na případ, který jsem zmínil v článku Odvodnění podzemních částí budov I: Kdy je potřeba provádět drenáž?, kdy máme pod stavbou nepropustné podloží, a navrhujeme tedy drenáž pro odvod vody tak, aby se neshromažďovala v okolí konstrukcí spodní stavby.

V tomto případě by se mohlo zdát, že nehrozí působení tlakové vody, a mohly bychom tedy místo hydroizolační vrstvy proti tlakové vodě provést hydroizolaci proti vodě prosakující horninovým prostředím. Problém ale může nastat v případě poruchy, zanesení drenážního systému. V takovém případě může voda působit opět tlakem na hydroizolaci. Proto i v případě použití drenáže doporučuji navrhovat hydroizolační vrstvu odolnou proti působení tlakové vody, tedy ze 2 až 3 pásů typu S z asfaltu modifikovaného.

Zásady a podmínky pro kladení hydroizolační vrstvy spodní stavby

1. Teplota a povětrnostní podmínky při kladení pásů

 • při pokládce by měly být dodrženy alespoň tyto teploty vzduchu:
  • pásy z modifikovaného asfaltu+5 °C (lze provádět kladení i za nižších teplot, ale je dobré pásy nechat 24 hodin předem temperovat při teplotě alespoň +10 °C),
  • pásy z oxidovaného asfaltu+10 °C  (lze provádět kladení i za nižších teplot, ale je dobré pásy nechat 24 hodin předem temperovat při teplotě alespoň +15 °C),
  • pásy s vložkou z hliníkové fólie (proti pronikání radonu) … plus dalších 5 °C,
 • teplota podkladu by měla být maximálně +50 °C,
 • při pokládce nesmí na konstrukce pršet nebo sněžit, nesmí být jinovatka, mlha, námraza, silný vítr.

2. Požadavky na podklad

Podkladem pro zhotovení hydroizolační vrstvy může být:

 • beton,
 • betonová mazanina,
 • cementový potěr,
 • zdivo s cementovou omítkou,
 • cihelné zdivo se zatřenými spárami.

Silikátové podklady (betony, potěry, omítky)

 • musí být suché, vyzrálé, soudržné, nesmí sprašovat,
 • hmotnostní vlhkost podkladu by měla být maximálně 6 %,
 • povrch musí být bez ostrých hran,
 • pevnost betonu by měla odpovídat pevnostní třídě minimálně C 8 (dříve B 10),
 • pevnost cementové malty by měla odpovídat pevnostní třídě MC 10,
 • rovinnost podkladu by měla splňovat podmínku maximálních nerovností 5 mm na vzdálenosti 2 metry, měřeno dvoumetrovou latí,
 • prohlubně větší než 3 mm by měly být vyplněny, naopak výčnělky vyšší než 3 mm by měly být odstraněny nebo zbroušeny.

3. Příprava podkladu

Silikátové podklady (betony, potěry, omítky) se doporučuje před natavováním pásů napenetrovat asfaltovým lakem penetračním.

Přečtěte si také:  Asfaltové pásy II: Druhy asfaltů (oxidované, modifikované)

Při penetraci podklady by měly být splněny tyto podmínky:

 • maximální relativní vlhkost vzduchu: 80 %,
 • maximální hmotnostní vlhkost podkladu: 6 %,
 • minimální teplota ovzduší: +5 °C,
 • minimální teplota povrchu podkladu: +8 °C.

Penetrační lak se nanáší asfaltérským kartáčem nebo válečkem, spotřeba činí cca 0,25 až 0,5 kg/m2. Podklad po zaschnutí laku má vykazovat tmavě hnědou barvu.

Technologická přestávka pro zaschnutí laku před natavováním pásů je minimálně 4 hodiny, ale spíše 24 hodin v závislosti na povětrnostních podmínkách a teplotě ovzduší.

Hydroizolace z asfaltových pásů
Hydroizolace z asfaltových pásů

4. Kladení a natavování pásů

 • v ploše se kladou asfaltové pásy vždy v jednom směru, nikoliv tedy horní vrstva kolmo na spodní,
 • pokud hydroizolační vrstvu tvoří dva a i více pásů, klademe je vždy tak, aby spoje pásů nebyly nad sebou:
  • podélné (boční) spoje horní vrstvy tedy posuneme o cca 1/2 šířky pásu,
  • příčné (čelní) spoje horního pásu by měly být umístěny minimálně 300 mm od příčných spojů spodního pásu,
 • pokud hydroizolační vrstvu tvoří dva a více pásů, tak jsou navzájem mezi sebou celoplošně svařeny,
 • u svislých ploch:
  • se kladení doporučuje provádět v úsecích délky maximálně 2 až 2,5 m, aby se zabránilo nežádoucímu prověšení pásů,
  • podkladní pásy se doporučuje  kotvit v příčném (vodorovném) spoji pomocí 4 kusů kotev, a poté v ploše podkladní pás k podkladu bodově natavit.
 • u vodorovných ploch můžeme pás natavit buď:
  • celoplošně:
   • pokud jde o spodní pás hydroizolačního souvrství z více vrstev pásů,
   • asfaltová pás natavujeme na tepelnou izolaci z pěnoskla,
   • z technologických důvodů v případě detailů, kde bodové natavení není z důvodů malé plochy detailů technicky proveditelné.
  • bodově:
   • buď na podklad položíme volně preforovaný pás, a v místech otvorů horní pás bodově natavíme na podklad,
   • nebo pás lokálně navaříme v pěti bodech k podkladu.
 • vlastní natavení se provádí pomocí propanbutanových hořáků nebo vícehořákových agregátů,
 • při celoplošném natavování musí být viditelné tečení roztavené asfaltové hmoty před odvalující se rolí po celé šířce pásu, a musí docházet k výtoku roztaveného asfaltu (několik milimetrů přes okraj) po obou bocích pásu,
 • doporučený podélný i příčný přesah pásů je:
  • u pásů s jemnozrnným minerálním posypem nebo s PE fólií … minimálně 80 mm nejlépe 100 mm v podélném přesahu, 100 mm v příčném přesahu,
  • vyteklý roztavený asfalt z bočních přesahů je možné zašpachtlovat nahřátou špachtlí, ovšem musíme si dávat pozor na to, aby nedošlo k obnažení nosné vložky, nebo k oslabení asfaltové vrstvy.

5. Ochrana hydroizolační vrstvy

Hydroizolační vrstvu je potřeba chránit před mechanickým poškozením.

Svislou hydroizolační vrstvu lze chránit:

 • ochrannou hydroizolační přizdívkou z cihelného zdiva,
 • drenážní nopovou fólií,
 • deskami z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Vodorovnou hydroizolační vrstvu lze chránit:

 • cementovým nebo anhydritovým potěrem,
 • betonovou mazaninou, která tvoří podklad pro další vrstvy podlahy,
 • tepelně izolačními deskami z expandovaného polystyrenu, na kterou navazují další vrstvy podlahy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *